ทัวร์ไต้หวัน


สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ไต้หวันกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour

 

 

ทัวร์ไต้หวัน บินกรุงเทพฯ
 


 

 


 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน ุปตาร์...สามแซ่บ 6D5N (TG) 

อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง - 
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง - 
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย -ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด
ศูนย์สร้อยสุขภาพและ
DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ตลาดกลางคืน
ย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ
อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - 
ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL

                
เดินทาง 11-16 เมษายน 2563
            12-17 เมษายน 2563
ราคาพิเศษ 
33,888 บาท


*** บินตรงกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***