ทัวร์ไต้หวัน


สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ไต้หวันกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour


 

ทัวร์ไต้หวัน บินกรุงเทพฯ
 
 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซาน เหย่หลิว  5D4N (TG)


ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
วัดพระถังซัมจั๋ง - สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่ - XITOU NATURE EDUCATION AREA
หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านใบชาไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสาอาง - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรด
วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งGLORIA OUTLETS

เดินทาง 13-17, 26-30 กรกฎาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 24,999
 บาท


***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***