ทัวร์ไต้หวัน


สีสันทัวร์ By Orange Travel Co.,LTD.
บริการจัดทัวร์ไต้หวันกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปเหมา
บินกรุงเทพ บินเชียงใหม่ สายการบิน 5 ดาว
 เที่ยวครบทุกเมืองสวย พัก 4 ดาว
โปรแกรมไม่เหมือนใคร
จัดแบบลงตัว การันตีว่าคุ้มค่า 

โทร. 053-812-460
092-989-2962, 062-229-6991 

Line ID : sesuntour


 

ทัวร์ไต้หวัน บินกรุงเทพฯ
 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN YEHLIU JIUFEN มุ้งมิ้งน่ารัก 4D3N (IT)


อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้ง DUTY FREE
ช้อปปิิ้งตลาดกลางคืนซื่อหลิน - นั่งกระเช้าเมาคง - TAIPEI 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินเติง
วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง - ช้องปปิ้ง MITSUI OUTLET MALL

เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR ***ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI TAICHUNG ALISHAN 4D3N (VZ)


หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - สุกี้ชาบู - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
สวนสนพันปี - ชิมชาอู่หลง - ช้อปปิ้งจงลี่ไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสัปปะรด
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอาง
TAIPEI 101 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินเติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR ***

  

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP 4D2N (SL)


ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ศูนย์เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินเติง

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 9,999
 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR ***

  

ทัวร์ไต้หวัน SUPER TAIWAN  5D3N (XW)


ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซื่อหลิ่น - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินเติง

เดินทาง เมษายน-พฤษาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 12,888
 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT ***

  

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  4D3N (TG)


ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านใบชาไต้หวัน
ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ช้อปปิ้ง DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้ง Gloria Outlets

เดินทาง 12-15 กรกฎาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 20,999
 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***

  

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซาน เหย่หลิว  5D4N (TG)


ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
วัดพระถังซัมจั๋ง - สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่ - XITOU NATURE EDUCATION AREA
หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านใบชาไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสาอาง - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรด
วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งGLORIA OUTLETS

เดินทาง 13-17, 26-30 กรกฎาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 24,999
 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ***

  

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน...ขนมปุยฝ้าย  5D4N (BR)


ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่ - สวนผลไม้ ไถจง - ช้อปปิ้งเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
สวนดอกไม้ไถจง - ร้านขนมพายสับปะรด - โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan - อุทยานเหย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้ง DUTY FREE - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

เดินทาง 11-15 พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 19,999
 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR ***

  

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยจันทรา  5D3N (XW)


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - Chocolate Castle
ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ช้อปปิ้ง DUTY FREE - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้ง GERMANIUM POWER
ช้อปปิ้งย่านตลาดซีเหมินติง

เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 11,888
 บาท

***บินตรงจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT ***