วิธีการจอง/เงื่อนไข


วิธีการจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถามการจองทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์: 053-812-460 หรือ 062-229-6991

2. ส่งสำเนาพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางมายังบริษัทฯ ส่งอีเมล์มาที่ jane@sesuntour.com   (แจ้งโปรแกรมที่ต้องการจอง  พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่จะเดินทาง) 

จากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล เพื่อทำการ "แจ้งยืนยันการจองทัวร์ของท่าน" และแจ้งชำระเงินมัดจำ และเงินงวดสุดท้าย ตามวันที่กำหนด พร้อมแจ้งวันรับเอกสารเดินทาง อาทิ พาสปอร์ต, เอกสารยื่นวีซ่า(ถ้ามี) ** บางประเทศไม่มีการยืนวีซ่า

หมายเหตุ :

(1) กรณีส่ง Email หรือ Fax เพื่อทำการจอง  กรุณาระบุ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลส์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

(2) หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าท่านสามารถจองได้ และ ทำการ Confirm กลับ กรุณาส่งสำเนาหน้า Passport ของคนที่จะเดินทางมายัง Fax หรือ E-mail ข้างต้น            

การไม่รับจองทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ , ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าจองทัวร์ (มัดจำ) ตามจำนวนเงินค่าจองทัวร์ที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง จำนวนเงินที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน(ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางก่อน การเดินทาง 30 วัน  บริษัทฯจะคืนเงินค่าจองทัวร์ให้ท่านทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่าย 3,000บาทให้กับสายการบินในการสำรองที่นั่งแต่ละครั้งไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม    
    กรณียกเลิกภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่าทัวร์50 % ของราคาทัวร์
    กรณียกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าจองทัวร์ และ/หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
(ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่อง ยกเลิกทัวร์หลัง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
4. คณะผู้เดินทาง 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ
 

หมายเหตุ
• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน บริษัทฯจะจัดให้เดินทางโดยรถตู้VIP แทน
• บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การชำระเงิน
หลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันกลับจากทางบริษัทแล้ว  จะมีใบแจ้งเรียกเก็บชำระ พร้อมระบุรายละเอียดการโอนต่างๆ ส่งไปทาง E-mail ของท่าน หรือ Fax

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณ Faxกรุณาสลิปการโอนเงิน / ระบุชื่อนามสกุล/เบอร์โทร/โปรแกรมที่จองมาที่ มาที่ 053 – 812-964 หรือ Email: info@sesuntour.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)