www.sesuntour.com
   - A   + A
 Search

หน้าหลัก

ทัวร์ต่างประเทศ

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น HOT!!
ทัวร์ตุรกี+กรีซ HOT!!
ทัวร์รัสเซีย HOT!!
ทัวร์ยุโรป HOT!!
ทัวร์เกาหลี HOT!!
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า HOT!!
ทัวร์ไต้หวัน HOT!!
ทัวร์ฟิลิปปินส์ HOT!!
ทัวร์ภูฏาน HOT!!
ทัวร์เนปาล HOT!!
ทัวร์มองโกเลีย HOT!!
ทัวร์แอฟริกา HOT!!
ทัวร์เคนย่า HOT!!
ทัวร์ออสเตรเลีย HOT!!
ทัวร์นิวซีแลนด์ HOT!!
ทัวร์เวียดนาม HOT!!
ทัวร์ทิเบต HOT!!
ทัวร์จีน HOT!!
ทัวร์ลาว HOT!!
ทัวร์จอร์แดน HOT!!
ทัวร์โมรอคโค HOT!!
ทัวร์สิงคโปร์ HOT!!
ทัวร์บาหลี HOT!!
ทัวร์พม่า HOT!!
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อิหร่าน-เปอร์เซีย HOT!!

 

Package Hong Kong - Macau Free and Easy 3 วัน 2 คืน 

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน ราคาพิเศษ !! 9,999 บาท

 กำหนดการ : ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง ช่วงวาเลนไทน์ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 57

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง                                                                                     เชียงใหม่ – ฮ่องกง
ผู้โดยสารเช็คอินที่สนามบินด้วยตนเอง จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เพื่อเข้าเช็คอิน โรงแรมตามที่ท่านแจ้งความประสงค์

วันที่สองของการเดินทาง                                                                                                      
เข้า        นำท่าน  City tour ครึ่งวัน ชมวัดหวังต้าเซียน, วัดกังหัน (Che Kung Temple) และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณี
เที่ยง      นำท่านกลับสู่ที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่สามของการเดินทาง                                                                                   มาเก๊า – เชียงใหม่
พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

แพ็คเกจรวมที่พักจำนวน 2 คืน +รถรับส่ง-สนามบิน+ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (Joining)

พักโรงแรม 2 ดาว ราคาเริ่มต้นที่ 5,500 บาท

พักโรงแรม 4 ดาว ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท

หมายเหตุ พักเดี่ยวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าโรงแรมที่พักฮ่องกงจำนวน 2 คืน 

- รถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรม

- ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (Joining)

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เชียงใหม่ - ฮ่องกง - มาเก๊า - เชียงใหม่

- ค่าอาหารเช้า

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ค่าทัวร์ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์
- ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทางท่านเดียวโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง

การสำรองที่นั่ง
• จองและชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ หากเกินกำหนดภายใน 3 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 

การจองทุกกรณี
• กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 

เงื่อนไขการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ   ราคานี้สำหรับผู้โดยสารถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ชาติอื่นกรุณาสอบถาม

 

 www.sesuntour.com

หน้าหลัก

ทัวร์ต่างประเทศ

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ติดต่อเรา

Web hosting | Website builder by Ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Orange Travel Co.,Ltd. (TAT21/00537)