Package Hong Kong - Macau Free and Easy 3 วัน 2 คืน 

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน ราคาพิเศษ !! 9,999 บาท

 

กำหนดการ : ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง ช่วงวาเลนไทน์ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 57

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง                                                                                     เชียงใหม่ – ฮ่องกง
ผู้โดยสารเช็คอินที่สนามบินด้วยตนเอง จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เพื่อเข้าเช็คอิน โรงแรมตามที่ท่านแจ้งความประสงค์

วันที่สองของการเดินทาง                                                                                                      
เข้า        นำท่าน  City tour ครึ่งวัน ชมวัดหวังต้าเซียน, วัดกังหัน (Che Kung Temple) และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณี
เที่ยง      นำท่านกลับสู่ที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่สามของการเดินทาง                                                                                   มาเก๊า – เชียงใหม่
พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

แพ็คเกจรวมที่พักจำนวน 2 คืน +รถรับส่ง-สนามบิน+ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (Joining)

พักโรงแรม 2 ดาว ราคาเริ่มต้นที่ 5,500 บาท

พักโรงแรม 4 ดาว ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท

หมายเหตุ พักเดี่ยวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าโรงแรมที่พักฮ่องกงจำนวน 2 คืน 

- รถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรม

- ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (Joining)

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เชียงใหม่ - ฮ่องกง - มาเก๊า - เชียงใหม่

- ค่าอาหารเช้า

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ค่าทัวร์ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์
- ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทางท่านเดียวโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง

การสำรองที่นั่ง
• จองและชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ หากเกินกำหนดภายใน 3 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 

การจองทุกกรณี
• กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 

เงื่อนไขการเดินทาง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ   ราคานี้สำหรับผู้โดยสารถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ชาติอื่นกรุณาสอบถาม