แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเองไม่ง้อกรุ๊ป สีสันทัวร์บริการจองแพคเกจทัวร์สิงค์โปร์-เชียงใหม่ราคาเริ่มต้น 4,200 บาท

ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
ผู้โดยสารเช็คอินที่สนามบิน(ด้วยตนเอง) ตามสายการบินที่ท่านได้เลือกไว้ จากนั้นออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ เพื่อเข้าเช็คอิน โรงแรมตามที่ท่านแจ้งความประสงค์
วันที่สองของการเดินทาง  City Tour Half day                                                                                                                   นำท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นำท่านสู่ย่าน  ลิตเติ้ลอินเดีย ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลาย นาๆชนิด เริ่มตั้งแต่เท็กก้าเซ็นเตอร์ (Tekka Centre)และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ที่กว้างใหญ่ไปจนถึงร้านค้าขนาดเล็ก นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง    กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินซางฮี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
แพ็คเกจที่พักจำนวน 2 คืน และซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน +รถรับส่งสนามบิน **ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

พักโรงแรม 2 ดาว รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท/ท่าน

พักโรงแรม 3 ดาว รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 5,900 บาท/ท่าน

พักโรงแรม 4 ดาว รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท/ท่าน

พักโรงแรม 5 ดาว รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 บาท/ ท่าน
•  อัตราแพ็คเกจราคาต่อท่าน กรณีพักต่อ ราคาคำนวณเป็นต่อห้อง ต่อคืน
•  หากประสงค์จะพักโรงแรมอื่น ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
•  ราคาอาจมีการปรับตัวในช่วงเทศกาล กรุณาติดต่อพนักงาน เพื่อตรวจสอบราคาอีกครั้ง

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าโรงแรมที่พักสิงคโปร์จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  
2. รถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรม และซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (Joining)
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าเชื้อเพลิง
2 ค่าทิปพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม
3 ค่าทัวร์ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง
1 ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทางท่านเดียวโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
2 กรุณาชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 7 วันทำการ จะเสียค่าใช้จ่าย 100% จากราคาคาแพ็คเกจทั้งหมด ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 
หมายเหตุ
- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณี
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทยแต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- หากท่านไม่เดินทางกลับตามที่แจ้งไว้ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
- ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

จองทัวร์นี้ คลิก