www.sesuntour.com
   - A   + A
 Search

หน้าหลัก

ทัวร์ต่างประเทศ

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น HOT!!
ทัวร์ตุรกี+กรีซ HOT!!
ทัวร์รัสเซีย HOT!!
ทัวร์ยุโรป HOT!!
ทัวร์เกาหลี HOT!!
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า HOT!!
ทัวร์ไต้หวัน HOT!!
ทัวร์ฟิลิปปินส์ HOT!!
ทัวร์ภูฏาน HOT!!
ทัวร์เนปาล HOT!!
ทัวร์มองโกเลีย HOT!!
ทัวร์แอฟริกา HOT!!
ทัวร์เคนย่า HOT!!
ทัวร์ออสเตรเลีย HOT!!
ทัวร์นิวซีแลนด์ HOT!!
ทัวร์เวียดนาม HOT!!
ทัวร์ทิเบต HOT!!
ทัวร์จีน HOT!!
ทัวร์ลาว HOT!!
ทัวร์จอร์แดน HOT!!
ทัวร์โมรอคโค HOT!!
ทัวร์สิงคโปร์ HOT!!
ทัวร์บาหลี HOT!!
ทัวร์พม่า HOT!!
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อิหร่าน-เปอร์เซีย HOT!!

แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเองไม่ง้อกรุ๊ป สีสันทัวร์บริการจองแพคเกจทัวร์สิงค์โปร์-เชียงใหม่ราคาเริ่มต้น 4,200 บาท

ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
ผู้โดยสารเช็คอินที่สนามบิน(ด้วยตนเอง) ตามสายการบินที่ท่านได้เลือกไว้ จากนั้นออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ เพื่อเข้าเช็คอิน โรงแรมตามที่ท่านแจ้งความประสงค์
วันที่สองของการเดินทาง  City Tour Half day                                                                                                                   นำท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นำท่านสู่ย่าน  ลิตเติ้ลอินเดีย ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลาย นาๆชนิด เริ่มตั้งแต่เท็กก้าเซ็นเตอร์ (Tekka Centre)และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ที่กว้างใหญ่ไปจนถึงร้านค้าขนาดเล็ก นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง    กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินซางฮี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ


แพ็คเกจที่พักจำนวน 2 คืน และซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน +รถรับส่งสนามบิน **ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

พักโรงแรม 2 ดาว รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท/ท่าน

พักโรงแรม 3 ดาว รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 5,900 บาท/ท่าน

พักโรงแรม 4 ดาว รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท/ท่าน

พักโรงแรม 5 ดาว รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 บาท/ ท่าน


•  อัตราแพ็คเกจราคาต่อท่าน กรณีพักต่อ ราคาคำนวณเป็นต่อห้อง ต่อคืน
•  หากประสงค์จะพักโรงแรมอื่น ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
•  ราคาอาจมีการปรับตัวในช่วงเทศกาล กรุณาติดต่อพนักงาน เพื่อตรวจสอบราคาอีกครั้ง

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าโรงแรมที่พักสิงคโปร์จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  
2. รถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรม และซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (Joining)
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าเชื้อเพลิง
2 ค่าทิปพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม
3 ค่าทัวร์ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง
1 ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทางท่านเดียวโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
2 กรุณาชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี
3 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 7 วันทำการ จะเสียค่าใช้จ่าย 100% จากราคาคาแพ็คเกจทั้งหมด ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 
หมายเหตุ
- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณี
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทยแต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- หากท่านไม่เดินทางกลับตามที่แจ้งไว้ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
- ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

จองทัวร์นี้ คลิก


 www.sesuntour.com

หน้าหลัก

ทัวร์ต่างประเทศ

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ติดต่อเรา

Web hosting | Website builder by Ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Orange Travel Co.,Ltd. (TAT21/00537)