www.sesuntour.com
   - A   + A
 Search

หน้าหลัก

ทัวร์ต่างประเทศ

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น HOT!!
ทัวร์ตุรกี+กรีซ HOT!!
ทัวร์รัสเซีย HOT!!
ทัวร์ยุโรป HOT!!
ทัวร์เกาหลี HOT!!
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า HOT!!
ทัวร์ไต้หวัน HOT!!
ทัวร์ฟิลิปปินส์ HOT!!
ทัวร์ภูฏาน HOT!!
ทัวร์เนปาล HOT!!
ทัวร์มองโกเลีย HOT!!
ทัวร์แอฟริกา HOT!!
ทัวร์เคนย่า HOT!!
ทัวร์ออสเตรเลีย HOT!!
ทัวร์นิวซีแลนด์ HOT!!
ทัวร์เวียดนาม HOT!!
ทัวร์ทิเบต HOT!!
ทัวร์จีน HOT!!
ทัวร์ลาว HOT!!
ทัวร์จอร์แดน HOT!!
ทัวร์โมรอคโค HOT!!
ทัวร์สิงคโปร์ HOT!!
ทัวร์บาหลี HOT!!
ทัวร์พม่า HOT!!
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อิหร่าน-เปอร์เซีย HOT!!

วิธีการจอง/เงื่อนไข


วิธีการจองทัวร์
1. ติดต่อสอบถามการจองทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์: 053-812-460 หรือ 084-370-8187  

2. ส่งแฟกซ์สำเนาพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางมายังบริษัทฯเบอร์ FAX 053-812-964  หรือ ส่งอีเมล์มาที่ info@sesuntour.com   (แจ้งโปรแกรมที่ต้องการจอง  พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่จะเดินทาง) 

จากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล เพื่อทำการ "แจ้งยืนยันการจองทัวร์ของท่าน" และแจ้งชำระเงินมัดจำ และเงินงวดสุดท้าย ตามวันที่กำหนด พร้อมแจ้งวันรับเอกสารเดินทาง อาทิ พาสปอร์ต, เอกสารยื่นวีซ่า(ถ้ามี) ** บางประเทศไม่มีการยืนวีซ่า

หมายเหตุ :

(1) กรณีส่ง Email หรือ Fax เพื่อทำการจอง  กรุณาระบุ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลส์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

(2) หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าท่านสามารถจองได้ และ ทำการ Confirm กลับ กรุณาส่งสำเนาหน้า Passport ของคนที่จะเดินทางมายัง Fax หรือ E-mail ข้างต้น            

การไม่รับจองทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ , ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าจองทัวร์ (มัดจำ) ตามจำนวนเงินค่าจองทัวร์ที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง จำนวนเงินที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน(ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางก่อน การเดินทาง 30 วัน  บริษัทฯจะคืนเงินค่าจองทัวร์ให้ท่านทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่าย 3,000บาทให้กับสายการบินในการสำรองที่นั่งแต่ละครั้งไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม    
    กรณียกเลิกภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่าทัวร์50 % ของราคาทัวร์
    กรณียกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าจองทัวร์ และ/หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
(ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่อง ยกเลิกทัวร์หลัง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
4. คณะผู้เดินทาง 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ
 

หมายเหตุ
• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน บริษัทฯจะจัดให้เดินทางโดยรถตู้VIP แทน
• บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การชำระเงิน
หลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันกลับจากทางบริษัทแล้ว  จะมีใบแจ้งเรียกเก็บชำระ พร้อมระบุรายละเอียดการโอนต่างๆ ส่งไปทาง E-mail ของท่าน หรือ Fax

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณ Faxกรุณาสลิปการโอนเงิน / ระบุชื่อนามสกุล/เบอร์โทร/โปรแกรมที่จองมาที่ มาที่ 053 – 812-964 หรือ Email: info@sesuntour.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)

 www.sesuntour.com

หน้าหลัก

ทัวร์ต่างประเทศ

แพคเกจทัวร์ยุโรป

ติดต่อเรา

Web hosting | Website builder by Ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Orange Travel Co.,Ltd. (TAT21/00537)