www.sesuntour.com
   - A   + A
 Search

หน้าหลัก

ทัวร์ต่างประเทศบินกรุงเทพ

ทัวร์ต่างประเทศบินเชียงใหม่

จองตั๋วเครื่องบิน

ติดต่อเรา

ทัวร์ญีปุ่น HOT!!
ทัวร์ยุโรป HOT!!
ทัวร์มัลดีฟท์ HOT!!
ทัวร์ญี่ปุ่น HOT!!
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ยุโรป NEW!!
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์จีน
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์บาหลี
ทัวร์ลาว
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์พม่า
ทัวร์มัลดีฟส์ HOT!
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์สิบสองปันนา
ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW!
ทัวร์ออสเตรเลีย NEW!
ทัวร์อเมริกา NEW!

 

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (MI)

บินตรงจากเชียงใหม่

สิงคโปร์ - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios Sinagaporeกำหนดเดินทาง

วันแรก : เชียงใหม่ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์

09.30 น.  พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน ซิลค์ แอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับท่าน พร้อมเช็คสัมภาระและผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง 11.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินซิลค์ แอร์ เที่ยวบินที่ MI 701 สู่สิงคโปร์15.45 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถปรับอากาศรอรับคณะ จากนั้นนำท่านชมความงดงาม ของเมืองสิงคโปร์ให้ท่านได้พบกับสัญลักษณ์ของสิงค์โปร์ Merlion ชมความหลากหลายของวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น China town สักการะพระบรมสารีริกธาตุ, ผ่านชมย่าน Little India และ ผ่านชม ตึก Esplannade ความล้ำสมัยของสถาปัตยกรรม และเข้าชมภายในของตึก Marina Bay Sand(ไม่รวม Sky Park)18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก        โรงแรม ROYAL @ QUEEN HOTEL หรือเทียบเท่าเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

Meal Include : dinner

วันที่สอง : สิงคโปร์ – เซ็นโตซ่า – UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านแวะชมสินค้าที่ร้านปลอดภาษี ร้าน Mistang Shop มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเช่น นาฬิกา, น้ำหอม, เสื้อ, ของที่ระลึก,ช๊อคโกแลต เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า นำท่านสัมผัสกับ Merlion Tower ด้านในท่านจะได้รับทราบถึงที่มาของเมอร์ไลอ้อน จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์ไปชมทิวทัศน์ ด้านบนซึ่งเป็นส่วนหัวของเมอไลอ้อน ชมวิวในมุมสูงของประเทศสิงคโปร์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณปากของเมอร์ไลอ้อน จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการ ชมภาพยนตร์ 4D ที่ใช้เงินลงทุนกว่า 3.5 ล้านเหรียญ ท่านจะได้ตื่นตะลึงกับภาพยนตร์ที่ได้เห็นทั้งรูป ได้ยินเสียง และรู้สึกถึงแรงสัมผัสต่าง ๆนำท่านสนุกสนานกับสวนสนุกแห่งใหม่ของเอเชีย UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE แบ่งเป็น 3 โซนใหญ่ ได้แก่ UNIVERSAL STUDIOS, FESTIVE WALK, MARINE LIFE PARK (บางส่วนยังไม่เปิด) UNIVERSAL STUDIOS สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดแบ่งเป็น 7 โซนให้ท่านได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีโซน Hollywood, New York, Sci-fi, Mummy, The Lost world, Shrek, Madagusga ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินได้ทั้งวัน และยังมีร้านอาหารที่หลากหลาย เช่นเบอร์เกอร์, ไก่ทอด, อาหารตามสั่ง เป็นต้น และร้านค้าของที่ระลึกตัวการ์ตูนต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบให้เลือก ซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกด้านล่างของสวนสนุกมีคาสิโนที่ใหญ่และหรูให้ท่านได้เสี่ยงโชคกันจนอาจลืมเวลาไปเลย ด้านหน้าของคาสิโนมีถนนช้อปปิ้ง FESTIVE WALK ถนนแห่งความบันเทิง ระดับโลก อาทิเช่น เครนแดนซ์ (เปิดให้ชม 21.00 น. ไม่ได้จัดอยู่ในทัวร์), ทะเลสาบแห่งความฝัน, แหล่งรวมนักแสดงเปิดหมวกมากมาย, ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ มีให้ เลือกหลากหลาย รวมถึง 5 โรงแรมระดับหรู (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจากนั้นให้ท่านได้เวลาอิสระ ช้อปปิ้ง บนถนนOrchard

ค่ำ นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Meal Include : breakfast

วันที่สาม : สิงคโปร์ – เชียงใหม่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านสัมผัส SINGAPORE FLYER  ที่มีความสูง 165 เมตร เหนือพื้นดิน ซึ่งท่านจะได้ชมวิวมุมสูงเมืองสิงคโปร์ ช่วงเวลากลางวัน ณ ภัตตคาร อิ่มอร่อยกับข้าวมันไก่ชื่อดัง BOON TONG KEE จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี

14.55 น. เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน SILK AIR เที่ยวบินที่ MI 706

16.55 น.  ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Meal Include : breakfast, lunch

อัตราค่าบริการ

10-12 สิงหาคม //28-30 กันยายน 55  (ค่าบริการ 22,900 บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท  เด็กไม่เกิน 11 ขวบ มีเตียงเสริม 20,900 บาท ไม่มีเตียงเสริม 19,900 บาท

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

Price Include :
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class สายการบิน ซิลค์ แอร์ เชียงใหม่ - สิงคโปร์ – เชียงใหม่
2. ค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง)
3. โรงแรมที่พัก ระดับ 4* พักห้องละ 2 ท่าน
4. อาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
6.  หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง (สำหรับคณะที่มากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)
7. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8. กระเป๋าสวยเก๋ 1 ใบ

Price Not Include :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักอบรีด ฯลฯ
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
3. ทิปไกด์, หัวหน้าทัวร์ และพนักงานขับรถ

ดาวโหลดน์รายละเอียดทัวร์

จองทัวร์นี้ คลิก

 


 

 

 

 ทัวร์ต่างประเทศบินจากเชียงใหม่
www.sesuntour.com

หน้าหลัก

ทัวร์ต่างประเทศบินกรุงเทพ

ทัวร์ต่างประเทศบินเชียงใหม่

จองตั๋วเครื่องบิน

ติดต่อเรา

Web hosting | Website builder by Ninenic ©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
Orange Travel Co.,Ltd. (TAT21/00537)